Głowny specjalista ds. BHP / Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Robert TARNOWSKI
Certyfikat kompetencji konsultanta w zakresie bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach – CIOP-PIB nr- K-165/1111/2020

Wypadek przy pracy – w drodze do / z pracy

Wypadek przy pracy – w drodze / definicja

wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy.


Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy wówczas, gdy spełnia wszystkie cztery warunki podane definicji.

Dodatkowo, na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  1. w czasie podróży służbowej;
  2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Pod uwagę bierze się również urazy doznane podczas wykonywania określonych świadczeń na innej podstawie niż stosunek pracy. Podczas wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania wydanego do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Wykonywanie przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi. Odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

Rodzaje wypadku przy pracy

  • Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.
  • Za ciężki wypadek przy pracy uważa się taki, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
  • Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Wypadek w drodze do i z miejsca pracy

Do wypadku może dojść również w czasie, kiedy pracownik przemieszcza się do miejsca zatrudnienia lub wraca z pracy do domu. Jeśli powyższa definicja wypadku została spełniona, a pracownik wracał do miejsca zamieszkania drogą najkrótszą i nieprzerwaną, zdarzenie prawdopodobnie będzie uznane za wypadek przy pracy. Wyjątek zachodzi, jeśli pracownik w trakcie tej drogi zrobił przerwę, ale była ona życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby (np. odbierał dziecko ze szkoły, czy też kupował lekarstwa w aptece). Wtedy również, jeśli dozna urazu, w toku postępowania powypadkowego, zdarzenie to może być uznane za wypadek przy pracy.

Postępowanie powypadkowe

Jeśli doszło do wypadku, pracodawcę niezwłocznie informuje o nim poszkodowany lub świadkowie zdarzenia. Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pomocy poszkodowanemu. Następnie należy zabezpieczyć miejsce wypadku. Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe należy zgłosić do właściwego okręgowego inspektora pracy. Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który ma za zadanie ustalić okoliczności i przyczyn wypadku. Kolejny krok to sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego – zespół ma na to 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Protokół powypadkowy doręcza się poszkodowanemu i właściwemu inspektorowi pracy. Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy i umieszcza w nim adnotacje o zdarzeniu. Sporządza statystyczną kartę wypadku do GUS. Jeśli wypadek został uznany za wypadek przy pracy, poszkodowanemu przysługują świadczenia z ZUS, między innymi jednorazowe odszkodowanie.

Wypadki przy pracy – w drodze / zapobieganie

Zakład pracy, jeśli chce utrzymać niską statystkę wypadkowości, nie powinien lekceważyć BHP. Zwiększanie świadomości pracowników i poczucia odpowiedzialności to klucz do bezpieczeństwa pracy. Warto zainwestować w szkolenia. Szkolenia BHP są obowiązkowe i wymagane przepisami. Zaleca się ich rozszerzenie o na przykład, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznejszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Warto też omawiać zdarzenia potencjalnie wypadkowe i wypadki, do których doszło w zakładzie pracy. Omówienie okoliczności wypadku przy pracy – w drodze może pomóc uniknąć takich zdarzeń w przyszłości.

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu dokumentacji powypadkowej – ZADZWOŃ !

Wypadek przy pracy – w drodze

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email