SZKOLENIA BHP I PPOŻ
SZKOLENIA, BADANIA
KURSY BHP WROCŁAW
Usługi BHP I PPOŻ
KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP
BHP I PPOŻ
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
ATRAKCYJNE CENY ! ZADZWOŃ !
BHP I PPOŻ
Ocena Ryzyka Zawodowego
Zadzwoń!
Protokół Powypadkowy
Wypadek w pracy / w drodze do domu i z pracy
Previous
Next

szkolenia i uslugi bhp ppoz:

 • szkolenie bhp i kursy bhp oraz badania bhp,
 • ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych,
 • organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia,
  – prowadzimy kursy bhp i szkolenie BHP: (badanie bhp)
  • szkolenie wstępne bhp (instruktaż ogólny bhp),
  • szkolenie okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych.
 • szkolenie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania,
 • kompleksowy nadzór bhp nad firmą,
 •  profesjonalizm oraz atrakcyjne ceny
                                               SPRAWDŹ ! ZADZWOŃ !
 • wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy – sporządzamy protokół powypadkowy
 • na życzenie i za pełnomocnictwem klienta reprezentujemy go w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • realizujemy zalecenia pokontrolne PIP, PIS i PSP,
 • wykonujemy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,
 • wykonujemy instrukcje bhp (instrukcje ogólne bhp oraz instrukcje stanowiskowe bhp),
 • odpowiadamy na nakazy, decyzje i wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • prowadzimy dochodzenie powypadkowe, sporządzamy protokoły powypadkowe,
 • współpracujemy z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikiem,
 • prowadzimy doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy.
 • organizujemy pomiary natężenia oświetlenia oraz pomiary środowiska pracy,
 • pomagamy dobrać środki ochrony indywidualnej,
 • zakładanie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP (ewidencje i rejestry badań, szkoleń, wypadków, czynników szkodliwych i rakotwórczych, karty zagrożeń itd.),
 • opracowywanie norm przydziału odzieży i ochron osobistych oraz środków higieny osobistej,
 • ustalanie prac wzbronionych kobietom i młodocianym.

szkolenia i uslugi bhp ppoz:

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • szkolenie pracowników z zakresu ochrony ppoż.,
 • wyposażenia obiektów w urządzenia pożarnicze i sprzęt gaśniczy,
 • znakowania obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i BHP oraz informacyjnymi zgodnie z PN,
 • opracowania sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej dla firm i instytucji,