Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 

OFERTA

Główny specjalista ds. BHP / Inspektor PPOŻ mgr Robert Tarnowski

Certyfikat CIOP-PIB nr R-133/959/2012

 
 
Prowadzę działalność na terenie województwa dolnośląskiego.

BHP

- opracowujemy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych,

- organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia,

- prowadzimy szkolenia BHP:

  • wstępne (instruktaż ogólny), 

  • okresowe dla wszystkich grup pracowniczych.

- szkolenie w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego
  użytkowania,

- odpowiadamy na nakazy, decyzje i wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- na życzenie i za pełnomocnictwem klienta reprezentujemy go w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
  Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,

- realizujemy zalecenia pokontrolne PIP, PIS i PSP,

- wykonujemy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,

- wykonujemy instrukcje bhp (ogólne i stanowiskowe),

- ustalamy okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,

- prowadzimy dochodzenie powypadkowe, sporządzamy protokóły powypadkowe,

- współpracujemy z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikiem,

- prowadzimy doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy.

- organizujemy pomiary natężenia oświetlenia oraz pomiary środowiska pracy,

- pomagamy dobrać środki ochrony indywidualnej,

- zakładanie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP (ewidencje i rejestry badań, szkoleń, wypadków, 
  czynników szkodliwych i rakotwórczych, karty zagrożeń itd.),

- opracowywanie norm przydziału odzieży i ochron osobistych oraz środków higieny osobistej, 

- ustalanie prac wzbronionych kobietom i młodocianym.

  

PPOŻ

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,  

- szkolenie pracowników z zakresu ochrony ppoż., 

- wyposażenia obiektów w urządzenia pożarnicze i sprzęt gaśniczy,

- znakowania obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i BHP oraz informacyjnymi zgodnie z PN,

- opracowania sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 

- prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej dla firm i instytucji, 

 

oraz inne czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP i PPOŻ w zakładzie pracy.