TARWA BHP I PPOŻ
WYKSZTAŁCENIE,
KURSY BHP WROCŁAW
TARWA BHP I PPOŻ
KURSY I SZKOLENIA BHP
TARWA BHP I PPOŻ
Główny Specjalista
mgr Robert Tarnowski
TARWA BHP I PPOŻ
Egzamin z zakresu
BHP i PPOŻ
TARWA BHP I PPOŻ
Przepisy BHP i PPOŻ
Previous
Next

Prowadzę działalność na terenie województwa dolnośląskiego.
BHP:

 • opracowujemy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych,
 • organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia,
  – prowadzimy kursy i szkolenia BHP:
  • wstępne (instruktaż ogólny),
  • okresowe dla wszystkich grup pracowniczych.
 • szkolenie w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania,
 • odpowiadamy na nakazy, decyzje i wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • na życzenie i za pełnomocnictwem klienta reprezentujemy go w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • realizujemy zalecenia pokontrolne PIP, PIS i PSP,
 • wykonujemy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,
 • wykonujemy instrukcje bhp (ogólne i stanowiskowe),
 • ustalamy okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 • prowadzimy dochodzenie powypadkowe, sporządzamy protokoły powypadkowe,
 • współpracujemy z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikiem,
 • prowadzimy doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy.
 • organizujemy pomiary natężenia oświetlenia oraz pomiary środowiska pracy,
 • pomagamy dobrać środki ochrony indywidualnej,
 • zakładanie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP (ewidencje i rejestry badań, szkoleń, wypadków, czynników szkodliwych i rakotwórczych, karty zagrożeń itd.),
 • opracowywanie norm przydziału odzieży i ochron osobistych oraz środków higieny osobistej,
 • ustalanie prac wzbronionych kobietom i młodocianym.

PPOŻ:

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • szkolenie pracowników z zakresu ochrony ppoż.,
 • wyposażenia obiektów w urządzenia pożarnicze i sprzęt gaśniczy,
 • znakowania obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i BHP oraz informacyjnymi zgodnie z PN,
 • opracowania sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej dla firm i instytucji,